ANUNŢ

intrare în legalitate privind sistemele individuale adecvate

pentru colectarea şi epurarea apelor uzate

Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii 714 din 26 mai 2022 privind aprobarea criteriilor pentru autorizarea, construcţia, înscrierea/înregistrarea, controlul, exploatarea şi întreţinerea sistemelor individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, UAT Fieni are obligaţia de a completa în Registrul de evidenţă a sistemelor individuale adecvate pentru colectarea şi epurarea apelor uzate (SIA colectare şi epurare) al oraşului Fieni datele privind beneficiarii de fose septice/toalete cu bazine, de pe raza localităţii Fieni.

Sistemele individuale adecvate de colectare şi epurare a apelor uzate, pot fi autorizate numai acolo unde instalarea unei reţele publice de canalizare nu se justifică din punct de vedere al impactului asupra mediului, din motive economice sau până la punerea în funcţiune a unui sistem public de canalizare nou-înfiinţată (racordare în cel mult un an).

Persoanele fizice şi juridice, proprietari a spaţiilor conectate la sisteme individuale adecvate de epurare, au obligaţia de înscriere în registru a sistemelor de epurare în termen de 120 de zile de la conectarea incintei la sistemul de colectare şi/sau epurare a apelor uzate.

Obligaţia înregistrării revine şi proprietarilor de sisteme individuale adecvate construite înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului, precum şi încheierea unui contract cu o firmă de vidanjare, cu menţionarea intervalelor de vidanjare şi preluare a nămolului din sistemele de epurare.

Formularul de înscriere poate fi găsit aici (SIA colectare) si aici (SIA epurare), pe site-ul primăriei https://fieni.ro, secţiunea Primăria Fieni/Protecţia mediului/Formulare sau la sediul Primăriei din oraşul Fieni – Biroul Registratură, str. Ing. Aurel Rainu, nr. 67.

Nerespectarea de către persoanele fizice şi juridice a dispoziţiilor menţionate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 de lei la 10.000 de lei.

VĂ RUGĂM SĂ VĂ CONFORMAŢI

ŞI SĂ LUAŢI MĂSURILE NECESARE ÎNDEPLINIRII CRITERIILOR!

PRIMAR,

Ing. Iulian Tătulescu