1. Descrierea situației existente

Creditul solicitat este necesar pentru finanțarea proiectului de investiții Reabilitarea, extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Diaconu Coresi, Oraș Fieni, Județ Dâmbovița”, conform HCL nr. 27/29.03.2022 si HCL nr. 71/13.07.2022.

 1. Obiectul contractului de servicii constă in contractarea unei finanțări rambursabile interne pentru finanțarea investiției publice derulate de Orașul Fieni, respectiv realizarea proiectului de investitii Reabilitarea, extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Diaconu Coresi, Oraș Fieni, Județ Dâmbovița”, conform HCL nr. 27/29.03.2022 si HCL nr. 71/13.07.2022.
 2. Documente componente ale ofertei:

3.1 Declaratie privind evitarea conflictului de interese – Formular nr. 1;

3.2 Imputernicirea pentru semnatarul ofertei – Formular nr. 2;

3.3 Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului in raza căruia este situat sediul ofertantului, Actul Constitutiv sau alt document in original/copie legalizată/copie certificată „confom cu originalul”, din care să rezulte corespondența obiectului de activitate cu obiectul contractului sau alt document echivalent care arată calitatea persoanei juridice de a desfasura activitati comeriale in domeniul mentionat;

*Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului trebuie prezentat atât pentru centrala bancii cât și pentru sucursala care depune oferta.

3.4 Autorizație de funcționare emisă de Banca Natională a României in condițiile O.U.G. nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului – copie certificată „confom cu originalul”;

3.5 Certificat de atestare fiscală eliberat de organul de administrare fiscală al unității administrativ teritoriale de pe raza căreia societatea are sediul social privind plata la bugetul general consolidat-formulare tip emise de organismele competente, din care să reiasă că nu are datorii restante la momentul depunerii acestora in original/copie legalizată/copie certificată „conform cu originalul”;

Oferta va include si propunerea financiara continand urmatoarele documente:

 1. Formularul de oferta – Formular nr. 3;

3.7 Anexa la formularul de oferta -Centralizator de costuri – Formular propriu al ofertantului;

 1. Declaratie privind posibilitatea utilizarii creditului disponibil – Formular propriu al ofertantului;
 2. Declaratie privind conditiile rambursarii anticipate a creditului – Formular propriu al ofertantului;
 3. Declaratie privind posibilitatea amanarii la plata – Formular propriu al ofertantului;
 4. Graficul de rambursare – Formular propriu al ofertntului;

Nota: Ofertantii au libertatea de a stabili continutul formularelor de la pct. 3.7 – 3.11, cu conditia ca acestea sa reflecte cat mai detaliat informatiile solicitate de autoritatea contractanta

Conditii referitoare la – propunere financiară:

● Tragerile vor fi efectuate după cum urmează:

Data trageriiSuma (lei)
Noiembrie 20222.000.000
Martie 20233.000.000
Iunie 20233.000.000
Septembrie 20233.000.000
Decembrie 20233.000.000

Facem mentiunea că numarul tragerilor efective și data acestora pot fi diferite de cele mentionate in tabel, care sunt cu titlu orientativ, fiind necesare pentru compararea ofertelor.

Tragerile efective vor fi notificate de către unitatea contractantă cu 5 zile înainte de data tragerii efective in funcție de necesarul de finanțare în perioada de tragere pâna la data de 31.12.2023. In funcție de modalitatea și calendarul de realizare a obiectivului de investiții finanțat prin credit unitatea contractantă are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de tragere cu maxim 12 luni cu păstrarea acelorasi conditii și costuri contractuale (aceeași dobanda, aceleași comosioane).

 • Rambursarea se face in rate egale — 216 luni
 • Data plății primei rate va fi octombrie 2024
 • Graficul de rambursare va cuprinde: datele de tragere menționate in tabelul de mai sus, dobânda calculată de bancă la fiecare luna in functie de ROBOR 6 LUNI (ROBOR 6 M) de la data inaintarii invitatiei de transmitere oferte, rate de rambursare credit, rata dobanzii, comisioane, costul total al creditului pornind de la datele mentionate.
 • Graficul de rambursare va fi intocmit cu respectarea termenlor cerute de solicitant in tabelul de mai sus.

Cerinte privind oferta

1.Oferta va fi valabilă – 90 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor

2. Număr zile până la care se pot solicita clarificări inainte de data limită de depunere a ofertelor. 5 zile.

3. Data limita de depunere a ofertelor: 29.08.2022, ora 11.00

4. Sedinta de deschidere a ofertelor: 29.08.2022, ora 11.30

5. Adresa la care se depun ofertele: la Registratura Primariei Orașului Fieni, str. Ing. Aurel Rainu, nr. 67, jud. Dambovita

Cerinte depunere: in format fizic, in plic inchis inscripționat cu denumirea prezentei achizitii

Limba de redactare a ofertelor: Română;