1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Orașul Fieni, strada inginer Aurel Rainu, nr. 67, Fieni, judeţul Dâmbovița, telefon 0245774071, fax 0245774073, email fieni.primaria@gmail.com

2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Două terenuri aparținând domeniului privat la Orașului Fieni, categoria de folosință fâneață, în suprafață de 15310 mp si 12722 mp situate in oraș Fieni, sat Berevoiești, zona “Pod acces Berevoiești – limita UAT oraș Pucioasa”, în vederea construirii unei centrale electrice fotovoltaice. Concesionarea se face conform art. 302-303 din OUG nr. 57/2019 si conform Hotararii Consiliului Local Fieni nr. 21/31.01.2023

3. Informații privind documentația de atribuire: Se regăsesc in caietul de sarcini

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține de către orice persoană interesată direct, nerestricționat și deplin, în format electronic de pe pagina web a Orașului Fieni – www.fieni.ro sau in format tiparit de la Biroul Urbanism din cadrul Orașului Fieni.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține în format electronic de pe pagina web a Orașului Fieni – www.fieni.ro sau in format tiparit de la Biroul Urbanism din cadrul Orașului Fieni.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Documentatia se poate obtine in mod gratuit.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 22/02/2023, ora 15.00

4. Informaţii privind ofertele:

4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 02/03/2023, ora 10.00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Orașului Fieni din Fieni, Str. ing. Aurel Rainu, nr. 67, judeţul Dâmboviţa – Biroul Registratură. Informații de contact: telefon 0245774070, fax. 0245774073, e-mail: fieni.primăria@gmail.com.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă in doua exemplare, unul original si unul copie (se face aceasta mentiune pe plicul exterior).

5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 02/03/2023, Ora 12.00 la sediul Orașului Fieni.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Dâmbovița Adresă: Judeţul Dâmboviţa, Târgovişte, str. Calea Bucureşti, nr. 3 Telefon: 0245612344 Fax: 0245216622 E-mail: tr-dambovita-brp@just.ro Website: http://www.portal.just.ro.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 06/02/2023